Przejdź do treści

Menu główne:


REGULAMIN

 
I. DEFINICJE
 
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 
   
 1. Sprzedawca – ROTA Anna Danilewicz z      siedzibą w 20-484 Lublin ul Inżynierska 5 lok 220, posiadająca numer      identyfikacji podatkowej NIP 7122388983, działalność wpisana do rejestru      CEIDG pod numerem 000719378/2016
 2.  
 3. Klient/nabywca      – osoba      fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą      prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która      dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 4.  
 5. Sklep      internetowy –      serwis internetowy dostępny pod adresem ROTA-TRAMPOLINY.PL, za      pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6.  
 7. Towar – produkty prezentowane w      Sklepie Internetowym;
 8.  
 9. Zamówienie      –      oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy      sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 10.  
 11. Materiały      –      informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy, opisy i      zdjęcia i ilustracje graficzne towarów;
 12.  
 13. Umowa      sprzedaży – umowa      sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ROTA      Anna Danilewicz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu      internetowego Sklepu;
 14.  
 15. Regulamin      –      niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu      internetowego ROTA-TRAMPOLINY.PL
 16.  
 17. Ustawa      o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach      konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 18.  
 19. Ustawa      o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu      usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 20.  
 21. Kodeks      Cywilny –      ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem ROTA-TRAMPOLINY.PL.
 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem ROTA-TRAMPOLINY.PL, prowadzony jest przez ROTA Anna Danilewicz z siedzibą  w 20-484 Lublin ul Inżynierska 5 lok 220, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7122388983, działalność wpisana do rejestru CEIDG pod numerem 000719378/2016Dane adresowe i kontaktowe:
 
ROTA Anna Danilewicz:
 
ul. Inżynierska 5 lok 220
 
20-484 Lublin
 
NIP 712-238-89-83
 
REGON: 364456703
 
tel. kom.: 601931350
 
e-mail: anna.danilewicz@interia.pl
 
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ROTA Anna Danilewicz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego ROTA- TRAMPOLINY.PL pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
3.4. ROTA Anna Danilewicz może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 
a)      podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 
b)      dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 
c)      dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez ROTA Anna Danilewicz za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
 
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ROTA Anna Danilewicz
 
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 
b)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 
c)      nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
 
d)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ROTA Anna Danilewicz
 
e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 
f)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 
IV. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ -ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową ROTA-TRAMPOLINY.PL, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 
a)      przedmiotu zamówienia,
 
b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 
c)      wybranej metody płatności,
 
d)      wybranego sposobu dostawy,
 
e)      czasu dostawy,
 
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 
4.6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ROTA Anna Danilewicz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną  Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr [nr zamówienia]”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
 
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej  – potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zamówienia nr [nr zamówienia]”, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z ROTA Anna Danilewicz

 
V. DOSTAWA
 
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:
 
a)      przesyłką kurierską,
 
b)      transportem własnym sklepu internetowego,
 
c)      odbiorem osobistym przez Klienta.
 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W terminie realizacji dostawy zawarty jest czas przygotowania Towaru po stronie sklepu oraz czas doręczenia przesyłki przez firmy kurierskie. W przypadku wydłużenia się tego okresu lub niedostępności danego produktu u Dystrybutora, zostają Państwo o tym niezwłocznie informowani telefonicznie bądź mailowo. W razie wątpliwości oraz w celu ustalenia terminu dostawy prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt z naszym sklepem internetowym..
 
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ROTA-TRAMPOLINY.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 
VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)..
 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pomocą następujących płatności:
 
a)      płatność przelewem internetowym,
 
b)      płatność w systemie PayPal.pl,
 
c)      płatność za pobraniem - płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki,
 
e)      płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

 
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
7.1 Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 
7.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep ROTA-TRAMPOLINY.PL o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub mailowo pod adres: anna.danilewicz@interia.pl)         Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
7.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
7.4 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Kupującemu otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 
7.5 Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji.
 
7.6 Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
7.7 Zwroty proszę odesłać lub przekazać na adres ROTA Anna Danilewicz ul Inżynierska 5 lok 220 20-484 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle zakupiony towar przed upływem terminu 14 dni.
 
7.8 Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru
.
 
VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
 
8.1. ROTA Anna Danilewicz jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady
w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pocztowy ROTA Anna Danilewicz ul Inżynierska 5 lok 220 20-484 Lublin lub anna.danilewicz@interia.pl         
 
8.3 ROTA Anna Danilewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
 
IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
9.1. ROTA Anna Danilewicz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ROTA Anna Danilewicz wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ROTA Anna Danilewicz ul Inżynierska 5 lok 220 20-484 Lublin lub e-mailowo pod adres anna.danilewicz@interia.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.     
 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 
9.5. ROTA Anna Danilewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ROTA Anna Danilewicz a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ROTA Anna Danilewicz a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ROTA Anna Danilewicz
 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
dokument PDF
OBSŁUGA KLIENTA
INFORMACJE
KONTAKT
tel. 601-931-350
Rota Anna Danilewicz
ul.Inżynierska 5 lok 220
20-484 Lublin
logo firmy ROTA akcesoria do trampolin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego